Akatalektičan stih

Akatalektičan stih

Akatalektičan stih – u katalektici metrički potpun, celovit stih, čija poslednja stopa sadrži pun broj slogova; stih čiji je metar neokrnjen.

Od njega različiti su katalektičan i hiperkatalektičan stih.
U srpskoj prozodiji akatalektični su obično trohejski stihovi jer se završavaju punom stopom. Ali i jampski stihovi koji se završavaju jednosložnom akcentovanom rečju.

Jampski deseterac, kombinovan sa jedanaestercem, po teoriji stope jeste akatalektičan. Pojmovi se pojednostavljuju kada se govori o klauzuli ( jednosložni, dvosložni, trosložni ili višesložni završetak stiha iza poslednjeg akcentovanog sloga).

Listaj rečnik akcenat.com