Akcenatski stih

Akcenatski stih

Akcenatski stih – vrsta stiha u tonskoj versifikaciji. Zasnovan na ritmičkom smenjivanju određenog broja akcenatskog stiha sa promenljivim brojem nenaglašenih slogova između njih.

Ekvivlentni termini za akcenatskim stihom jesu tonski ili čisto tonskim stih. Pojava datira u vreme propasti rimskog carstva, kada u književnosti počinju da prodiru jezici dotadašnjih varvara. Odnosi se na germanske i slovenske narode.

Pri tome akcenatski stih je dominantan stih srednjevekovne stare nemačke i stare engleske poezije, dok su ruski versifikatori pored deonog stiha i taktovike, smatraju ga jednim od tri osnovna oblika trećeg sistema versifikacije ruske poezije, tonske versifikacije i nalaze ga u poeziji s kraja XIX i početka XX veka (npr. kod Majakovskog).

U srpskoj tradiciji a. s. prepoznaju se u stvaralaštvu V. Ilića i M.Crnjanskog.

Listaj rečnik akcenat.com