Šta znači Akmeizam?

akmeizam

AKMEIZAM (prema gr. acme — vrh, procvat, snaga, »adamizam« – prema biblijskom Adamu, »kiarizam« — prema lat. clarus — jasan) — Književni pokret u rus. književnosti.


Predstavnici pokreta: N.S. Gumiljov, S. M.Gorođecki, A. A. Ahmatova, O. E. MandeljŠtam, M.A. Kuzmin i dr. grupirali su se u
krugu (Pjesnički ceh) i oko Časopisa Aiiojijioh ( 1 9 0 9 — 1917). N asuprot —■ simbolizmu smatrali su zbiljskim samo materijalni svijet. Orijentirali su se na pređmetnost i ja ­ snoću pjesničkoga jezika, poricali prekomjernu metaforiku i simboliku. Proglašavali su »povratak« pjesništva tačnom značenju riječi, zastupajući ujedno naglašeno artističko ( –
umetnost radi umetnosti) stajalište.

Posebno su nastojali oblikovati vizuelni doživljaj predmeta, pa odatle tema arhitektonskih spomenika u Mandeljštama; kultivirali su kao objekt
pjesništva lik snažnog i energičnog čovjeka, koji treba da »ozdravi« čovječanstvo, pa je Gumiljov uvodio teme kolonijalnih osvajanja,
konkvistadora, moreplovaca, ali i »prvobitnog«. nagonskog čovjeka (odatle afričke te i motivi).

Svijet emocija lirskog subjekta nastojali su oblikovati u isticanju pojedinih, izvana vidljivih gesti (Ahmatova). A. je po svojim intencijama blizak zapađnoevr. neoklasicizmu, ponegdje Kipiingovu ili Danuncijevu pjesništvu (Gumiljov), ali ovaj pokret nije stvorio koherentnu stilsku grupu. U razvitku pjesništva najznačajnijih predstavnika — Mandeljštama i Ahmatove —■ vidljivo je napuštanje programatskih načela a. Lit.: B. >KHpMyHCKHH, Bonpoca Aumepamypbi, 1928; E. M nx afinoucKHH, PycxaH AUtnepamvpa X X eeKa, 1939; 11 crno pun pvcct

Listaj rečnik akcenat.com