Šta znači Aktant?

AKTANT

AKTANT – (engl. actant), termin iz strukturalizma, tačnije iz Gremasove i Kurteove naratologije, gde se vezuje za funkcionalnost likova ili struktura u delu. Pojam a. neposredno proističe iz iz Propovog razumevanja odnosa između junaka i sižea u bajkama (V. Prop, Morfologija bajke 1928.) On likove ne posmatra kao nosioce psiholoških karakteristika , već kao nosioce određenih funkcija – heroja , pomagača i sl. Aktanti su definisani preko radnje koju obavljaju.

Pojam Aktant delimično se poklapa sa pojmom junak, ali je širi od njega budući da obuhvata i ostale delove pripovedanja, npr. predmete i druga živa bića. Gremas razlikuje šest tipova Aktanta : pošiljaoca, primaoca, pomagača, protivnika, objekat i subjekat. S druge strane po Kurteu Aktant može biti određen sintaksičkom pozicijom, i otuda shvaćen kao vrsta sintaksičke jedinice koja još nije dobila semantičku ili ideološku težinu.

Aktant opisuje dubinski proces rađanja smisla, samim tim što obuhvata sistem funkcija u narativnom tekstu sklopljenom od više različitih elemenata.

Listaj rečnik akcenat.com