Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 1 od 133

Akroamatičan

grč. akroamatikós od akroásthai slušati

Šta znači reč akroamatičan (akroamàtičan)?

akroamàtičan, -čna, -čno i akroamàtičkī, -ā, -ō [grč. akroamatikós od akroásthai slušati] usmen, namenjen slušanju (rečeno o Aristotelovim učenjima koja je iznosio samo usmeno, u razgovor sa učenicima).

akroamatična (akroamatička) metoda pedag. oblik nastave koji se služi samo predavanjem građe, bez udžbenika i ispitivanja.

February, 2021

Akro-

grč. ákros gornji, krajnji

Šta znači reč akro- ?

akro- [grč. ákros gornji, krajnji] kao prvi deo složenica označava nešto što je na visini, na kraju, ili zašiljenog oblika.

February, 2021

Akritičan

grč. a-, v. kritičan

Šta znači reč akritičan (akrìtičan)?

akrìtičan, -čna, -čno [grč. a-, v. kritičan] nekritičan; kome nedostaje sposobnost rasuđivanja.

February, 2021

Akrimonija

lat. acrimonia

Šta znači reč akrimonija (akrimònija)?

akrimònija, -ē ž [lat. acrimonia] oporost, jetkost, gorčina.

February, 2021

Akrilni

v. akrilik

Šta znači reč akrilni (àkrīlnī)?

àkrīlnī, -ā, -ō [v. akrilik] hem. koji sadrži radikal akrilika; o jedinjenjima koja se koriste za proizvodnju veštačkih smola, smola, boja, vlakana, lepka itd.

akrilna kiselina hem. bezbojna tečnost, H2C=CHCOOH, čijom se polimerizacijom dobija akrilna smola.

February, 2021

Akrilik

fr. acrylique od acroléine, v. akrolein

Šta znači reč akrilik (akrìlik)?

akrìlik, -a m [fr. acrylique od acroléine, v. akrolein] vrsta slikarske boje visokog sjaja koja zamenjuje uljanu boju.

February, 2021

Akrije

lat. acria mn. od acer oštar

Šta znači reč akrije (àkrije)?

akrije, ȁkrījā ž mn. [lat. acria mn. od acer oštar] farm. ljuti, opori lekovi.

February, 2021

Akribičnost

àkrībija v.

Šta znači reč akribičnost (akrìbičnōst)?

akrìbičnōst = àkrībija (v.).

February, 2021

Akribija

grč. akríbeia oštrina

Šta znači reč akribija (àkrībija)?

àkrībija, -ē i akrìbija, -e = akrìbičnōst, -osti ž [grč. akríbeia oštrina] tačnost, brižljivost, savesnost, posebno u istraživačkom radu.

akrìbičan.

February, 2021

Akrecija

nlat. accretio od lat. accrescere

Šta znači reč akrecija (akrécija)?

akrécija, -ē ž [nlat. accretio od lat. accrescere] = akrescèncija (v.).

February, 2021
Predloži novu reč Pogledaj sve reči