Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 1 od 247

cetològija

-ē ž [lat. cetus kit od grč. kȇtos, v. –logija] zool. nauka koja se bavi proučavanjem

-cefal [grč. kephalós -glav

od glava] kao drugi deo reči označava glavu (hidrocefal).

cefeíde

-ā ž mn. [nlat. Cepheis od grč. Kēpheus Cefej] astron. zvezde (prvi put otkrivene u sazvežđu Cefej blizu nebeskog pola) čiji sjaj varira u pravilnim razmacima, što omogućava

cȅh

-a m, mn. cèhovi [nem. Zehe, Zeche] 1. ist. srednjovekovno staleško udruženje jedne vrste zanatlija po strukama za međusobnu pomoć i ostvarivanje bolje proizvodnje; imaju svoja posebna obeležja i povlastice. pekarski ceh; kožarski ceh; zadruga esnaf, rufet. 2. fig. pej. grupa ljudi koja ima zajedničke interese mimo opštih interesa; klika, klan. 3. račun koji se plaća za jelo i piće u kafani ili restoranu. platiti ceh. a. platiti račun. b. fig. snositi posledice gubitke; stradati.

cecȇ-mùva

-ē ž [engl. tsetse od egz.] zool. vrsta muve iz tropske Afrike koja svojim ujedom

cècīdija

-ē ž [grč. kēkídion mala izraslina] bot. patološka tvorevina na biljkama, uzrokovana biljnim (fitocecidije) ili životinjskim (zoocecidije) parazitima; šišaruša, šišarica, šiška, babuška.

cerebrizácija

-ē ž [lat. cerebrum mozak] razvoj mozga tokom životnog ciklusa jedinke.

cerebróza

-ē ž [lat. cerebrum mozak, v. –oza] med. zapaljenje, poremećaj mozga s pratećim manifestacijama (besnilom).

cerebrospìnālan

-lna, -lno [nlat. cerebrospinalis, prema lat. cerebrum mozak, spina kičma, kičmeni stub; hrbat, leđa] koji se odnosi na mozak i kičmu. cerebrospinalni sistem anat. sistem nerava mozga i kičmene moždine; cerebrospinala.

cèrebrum

-a m [lat. cerebrum] veliki mozak.

Predloži novu reč Pogledaj sve reči