Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 1 od 110

Aeroterorizam

v. aero-, terorizam

Šta znači reč aeroterorizam (aeroterorìzam)?

aeroterorìzam, -zma m [v. aero-, terorizam]

1. bombardovanje iz vazduha u cilju zastrašivanja stanovništva.

2. delovanje terorista u avionu i pomoću aviona.

November, 2020

Aerotermodinamika

v. aero-, termo-, dinamika

Šta znači reč aerotermodinamika (aerotermodinàmika)?

aerotermodinàmika, -ē ž, dat. i lok. aerotermodinàmici [v. aero-, termo-, dinamika] nauka koja proučava pojave zagrevanja pri letu na velikim visinama.

aerotermodinàmičkī.

November, 2020

Aerotehnika

v. aero-, tehnika

Šta znači reč aerotehnika (aerotèhnika)?

aerotèhnika, -ē ž, dat. i lok. aerotèhnici [v. aero-, tehnika] grana tehnike koja se bavi konstrukcijom letelica i problema vazanim za letenje.

aerotèhničkī.

November, 2020

Aerotopografija

v. aero-, topografija

Šta znači reč aerotopografija (aerotopogràfija)?

aerotopogràfija, -ē ž [v. aero-, topografija] izrada topografskih karata pomoću snimaka iz vazduha.

November, 2020

Aeroterapija

v. aero-, terapija

Šta znači reč aeroterapija (aeroteràpija)?

aeroteràpija, -ē i aeroterápija, -ē ž [v. aero-, terapija] med. lečenje vazduhom, klimatsko lečenje.

November, 2020

Aerotaksi

v. aero-, taksi

Šta znači reč ȁerotaksi (aerotaksi)?

ȁerotaksi, -ija m [v. aero-, taksi] vazdušni taksi, avion za prevoz putnika na manjim udaljenostima.

November, 2020

Aerotank

v. aero-, tank

Šta znači reč ȁerotank (aerotank)?

aerotank, -a m [v. aero-, tank] bazen za aeraciju (v.) tekućih voda.

November, 2020

Aerostatika

v. aero-, statika

Šta znači reč aerostatika (aerostàtika)?

aerostàtika, -ē ž, dat. i lok. aerostàtici [v. aero-, statika] fiz. nauka koja izučava ravnotežu gasova, odnosno ravnotežu tela u vazduhu.

November, 2020

Aerostat

v. aero-, grč. statós koji stoji

Šta znači reč aerostat (ȁerostāt)?

ȁerosāt, -a m, mn. -i [v. aero-, grč. statós koji stoji]

1. letelica lakša od vazduha, balon.

2. med. vrsta aparata za inhalaciju; up. dirižabl.

November, 2020

Aerosonda

v. aero-, sonda

Šta znači reč aerosonda (ȁerosônda)?

ȁerosônda, -ē ž, gen. mn. arosôndī [v. aero-, sonda] balon ispunjen lakim gasom koji nosi kutiju sa instrumentima za ispitivanje atmosfere.

November, 2020
Predloži novu reč Pogledaj sve reči