Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 132 od 133

Abgregacija

lat. abgregatio

Abgregacija – (lat. abgregatio) izdvajanje,
isključivanje, isključenje.
abd (arap.) u arapskim složenim osobnim
imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga
Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg
boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog
(boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog itd.

June, 2020

Abviljen

fr. abbevillien

Abviljen (fr. abbevillien) najstarija faza
paleolitika (naziv prema franc. gradu
Abvilu).

June, 2020

Abadžija

tur. abaci

Abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrađuje
odeću od abe, grube vunene tkanine.

June, 2020

Abapi

tur. abaci

abapi  – (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po
sirijskom kalendaru.

June, 2020

A batuta

ital. a battuta

A batuta – (ital. a battuta) muz. prema udaru
takta, po tempu.

June, 2020

Abaton

grč. abatos

Abaton  – (grč. abatos) nepristupačan deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični
vernici, inoverci i svetovnjaci.

June, 2020

Abat

ital. abate

Abat –  (ital. abate), opat, iguman, starešina
manastira; up. abe.

June, 2020

Abasimento di preco

ital. abassimento di prezzo

Abasimento di preco – (ital. abassimento di
prezzo) trg. spuštanje cene, obaranje cene

Abasimento di mano

ital. abassimento di mano

Abasimento di mano (ital. abassimento di
mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju
takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri
sviranju na klaviru).

Abasimento di voče

ital. abassimento di voće

Abasimento di voče  – (ital. abassimento di
voće) muz. spuštanje glasa.

Predloži novu reč Pogledaj sve reči