Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 135 od 135

Abasimento di mano

ital. abassimento di mano

Abasimento di mano (ital. abassimento di
mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju
takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri
sviranju na klaviru).

Abasimento di voče

ital. abassimento di voće

Abasimento di voče  – (ital. abassimento di
voće) muz. spuštanje glasa.

Abasimento

ital. abassimento

Abasimento – (ital. abassimento) snižavanje,
smanjivanje, obaranje, spuštanje.

June, 2020

Abandon

fr. abandon

Abandon – (fr. abandon) odstupanje, odricanje od
svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču
ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu
iznosa na koji su roba ili brod’ bili osigurani.
abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji,
nešto manja od harata = OD 458 g.

June, 2020

Abanacija

Šta znači abanacija

abanacija – (lat. ab od, annus godina) prav.
progonstvo iz zemlje na jednu godinu

June, 2020

Abalijenirati

Abalijenirati – (lat. abalienare) prav. lišiti, otuđiti, otuđivati; fig. odvratiti koga od nekoga, otuđiti.

June, 2020

Abalijenacija

abalijenacija – (lat. abalienatio) prav. otuđivanje, otuđenje, odstranjivanje, odstra-njenje

Abakcija

abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje, pomet; up. abortus.

June, 2020

Abazija

abazija – (grč. a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja. abakus (lat. abacus, grč. abaks) l. svečani sto za skupoceno posuđe kod starih Rimljana; 2. daska za igru; 3. sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljke; 4. u kat. crkvi: sto pored oltara; 5. arh. četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba

June, 2020

Abažur

(fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti. abazija (grč. a- ne, basis korak) ned.

(fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti. abazija (grč. a- ne, basis korak) ned.

June, 2020
Predloži novu reč Pogledaj sve reči