Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 2 od 127

Akineza

grč. a-, kínēsis kretanje

Šta znači reč akineza (akìneza)?

akìneza, -ē = akìnēzija, -ē ž [grč. a-, kínēsis kretanje] med. nepokretnost, ukočenost jednog dela tela usled bolesti.

January, 2021

Akin²

turkmenska reč

Šta znači reč akin² (àkin²)?

àkin², -a m [turkmenska reč] pesnik impovizator i pevač od Kazaha, Kirgiza i drugih azijskih naroda.

January, 2021

Akin¹

tur. ȃk1n upad

Šta znači reč akin¹ (àkin¹)?

àkin¹, -a m [tur. ȃk1n upad] ist. turski vonički pohod praćen pljačkom.

January, 2021

Akil

tur. ȃk1l od ar. ’āqil

Šta znači reč akil (ákil)?

ákil prid. indekl. [tur. ȃk1l od ar. ’āqil] pokr. razuman, razborit; pronicljiv.

January, 2021

Akikat

v. hakìkāt

Šta znači reč akikat (akìkāt)?

akìkāt v. hakìkāt.

January, 2021

Akik

tur. akik od ar. ’aqīq

Šta znači reč akik (àkīk)?

àkīk, -íka m, mn. akíci, gen. mn. akíkā [tur. akik od ar. ’aqīq] pokr. crveni poludragi kamen, karneol.

January, 2021

Akizam

grč. akkísmos od akkízomai praviti se ravnodušnim

Šta znači reč akizam (akìzam)?

akìzam, -zma m [grč. akkísmos od akkízomai praviti se ravnodušnim] prividna nezainteresovanost, prikrivanje želje, „kiselo grožđe“.

January, 2021

Akefalija

v. akefalan

Šta znači reč akefalija (akefàlija)?

akefàlija, -ē = acefàlija, -ē ž [v. akefalan] med. urođeni nedostatak glave.

January, 2021

Akefalan

grč. a-, kephalē glava

Šta znači reč akefalan (ȁkefālan)?

ȁkefālan, -lna, -lno [grč. a-, kephalē glava]

1. bezglav, obezglavljen.

2. knjiž. (o stihu, o starogrčkoj metrici) kome nedostaje početni slog.

3. filol. (o knjizi, rukopisu) kome nedostaje naslov ili prve strane.

January, 2021

Akedija

v. acèdija

Šta znači reč akedija (akèdija)?

akèdija v. acèdija.

January, 2021
Predloži novu reč Pogledaj sve reči