Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 2 od 95

Adresovati

adresírati (v.).

àdresovati = adresírati (v.).

October, 2020

Adresirati

fr. adresser

adresírati, adrèsīrām, 3. l. mn. adresírajū = àdresovati, -ujēm svrš. [fr. adresser]

1. napisati adresu; uputiti na određenu adresu;

adresirati na koga nameniti, uputiti kome (ob. kritiku, zamerku).

October, 2020

Adresat

nem. Adressat od fr. adresser

adrèsāt, -áta m, mn. adresáti, gen. mn. adresátā [nem. Adressat od fr. adresser] onaj na koga je adresovana pošiljka, primalac; u ovom značenju nepr. adrèsant i adresant.

October, 2020

Adresar

v. adresa

adrèsār, -ára m, mn. adresári, gen. mn. adresárā [v. adresa] azbučni spisak imena s adresama; sveska ili knjiga s adresama.

October, 2020

Adresant

nem. Adressant od fr. adresser

adrèsant, -a m, mn. adrèsanti, gen. mn. adrèsanātā [nem. Adressant od fr. adresser]

1. pošiljalac (pisma, poruke);

2. nepr. adrèsāt (v.).

October, 2020

Adresa

fr. adresse

adrèsa, -ē ž, gen. mn. adrésā [fr. adresse]

1. mesto, ulica i broj gde neko živi ili radi.

2. na pošiljci, ime primaoca s podacima o mestu stanovanja.

3. rač. broj ili šifra koji određuju tačan položaj nekog podatka u memoriji računara.

4. prav. zast. kolektivna predstavka upućena vladaru ili visokom organu vlasti; ▐ (uputiti) na čiju adresu na čiji račun (prigovor i slično).

October, 2020

Adrenjak

v. adren

adrènjāk, -áka m, mn. adrenjáci, gen. mn. adrenjáká [v. adren] pokr. zast. prepredenjak, mangup.

October, 2020

Adrenalin

lat. ad ren uz bubreg

adrenàlīn, -ína m [lat. ad ren uz bubreg] fiziol. hormon srži nadbubrežne žlezde, luči se prilikom napora i uzbuđenja; podstiče rad srca i priliv krvi u mišiće; daje se kao lek u slučaju šoka, astme, alergijskih napada.

♦ adrenàlīnskī.

October, 2020

Adren

nem. hadrig

ȁdren, -a, -o [nem. hadrig] pokr. zast. prepreden; svadljiv.

October, 2020

Adrapovac

možda od nem. Haderlump propalica

àdrapovac, -ōvca m, vok. adrapōvče, mn. àdrapōvci, gen. mn. àdrapovācā [možda od nem. Haderlump propalica]

1. loše odeven čovek, odrpanac.

2. skitnica, propalica, probisvet.

October, 2020
Predloži novu reč Pogledaj sve reči