Skraćenica akuz.

akuzativ

Pogledaj sve skraćenice