Šta znači Aerostat

DEFINICIJE
1

v. aero-, grč. statós koji stoji

Šta znači reč aerostat (ȁerostāt)?

ȁerosāt, -a m, mn. -i [v. aero-, grč. statós koji stoji]

1. letelica lakša od vazduha, balon.

2. med. vrsta aparata za inhalaciju; up. dirižabl.

Skraćenice:

m muški rod

mn. množina

v. vidi

grč. grčki

med. medicina

up. uporedi

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y